Статут ICC

Затверджено
Х Асамблеєю
Учасників Асоціації “УНК МТП”
11 листопада 2016 року. Протокол № 11/11/2016

Зміни та доповнення
затверджено
Загальними Зборами
Учасників Асоціації “УНК МТП”
21 грудня 2018 року. Протокол від 21.12.2018 р.

 

СТАТУТ
Асоціації
“Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати”
(Нова редакція)

Ідентифікаційний код – 30019686
м. Київ 2018 р.

 

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі терміни, що вживаються у цьому статуті з великої літери та для яких за
загальними правилами української мови написання з великої літери не є
обов’язковим, мають значення, надані їм у цьому статуті.

1.1. Цей статут (надалі – “Статут”) визначає загальні правові та
організаційні засади діяльності Асоціації ″Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати″ (надалі у цьому Статуті згадуваного
як “Комітет” або за скороченою назвою – “Асоціація “УНК МТП” або
“УНК МТП”), що створена на невизначений строк у формі господарської
асоціації відповідно до статті 3 Конституції Міжнародної Торгової Палати
(Світової організації бізнесу) та Рішення Світової Ради Міжнародної Торгової
Палати № 7, прийнятого на 175 сесії 3 квітня 1998 року у м. Парижі (Франція),
доручення Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №22692/23 щодо
підтримки створення Національного Комітету МТП в Україні, яка здійснює свою
некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку та
функціонує на основі цього Статуту, що є єдиним установчим документом
Комітету.
1.2. Комітет створено як національний комітет відповідно до Конституції
Міжнародної Торгової Палати, надалі скорочено іменованої “МТП”,
англійською мовою “ІСС”, має міжнародний статус та міжнародний характер
діяльності. Упродовж свого існування, Комітет реалізує права та обов’язки
колективного члена, організаційного осередку та представника МТП в Україні,
які випливають із Конституції МТП.
1.3. Комітет представляє МТП в Україні відповідно до пункту 4 статті 3
Конституції МТП та здійснює представництво інтересів своїх учасників у
Міжнародній Торговій Палаті на підставі Конституції МТП.
1.4. Комітет є недержавною неприбутковою самоврядною юридичною
особою, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до
законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як фізичні особи-
підприємці, та їх об’єднання.
1.5. Комітет зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової організації;
1.6. Статут Комітету містить заборону розподілу отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників та учасників Комітету, працівників
Комітету (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління Комітету та інших пов’язаних з ними осіб;
1.7. Статут Комітету передбачає передачу активів одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу
бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення).
1.8. Доходи (прибутки) Комітету використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації її
мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.
1.9. Комітет є добровільним об’єднанням, створеним для постійної
координації господарської діяльності її учасників, для представлення,
задоволення і захисту їх правових та економічних інтересів, через об’єднання їх
майнових ресурсів та організаційних можливостей.
1.10. Комітет не втручається у господарську діяльність своїх учасників і
прийняття ними управлінських рішень, не вчиняє дій, спроможних привести до
обмеження конкуренції чи погіршення її умов. Комітет є уповноваженим
представляти інтереси своїх учасників у відносинах з МТП, органами влади,
іншими підприємствами та організаціями з питань діяльності Комітету.
1.11. Комітет керується у своїй діяльності Конституцією МТП та нормами
чинного законодавства України (включаючи міжнародні угоди, згода на які дана
Верховною Радою України), цим Статутом.
1.12. Комітет відповідає за своїми зобов’язаннями усім майном, що йому
належить, на яке може бути звернуто стягнення у відповідності з чинним
законодавством України.
1.13. Учасники Комітету, інші юридичні особи, держава, її органи та
організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Комітету; так само,
Комітет не несе відповідальності за зобов’язаннями учасників Комітету, будь-
яких інших осіб чи держави.
1.14. Комітет незалежний у своїй діяльності від органів державного
управління, політичних та інших громадських об’єднань, не підзвітний їм.
1.15. Комітет здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності,
неупередженості, спільності інтересів і рівності прав його учасників, гласності,
добровільності та самоврядування, доступності та відкритості.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Найменування Комітету:
– українською мовою, повне – Асоціація “Український національний
комітет Міжнародної Торгової Палати”; скорочене – Асоціація “УНК МТП”
або “УНК МТП”;
– російською мовою, повне – Ассоциация “Украинский национальный
комитет Международной Торговой Палаты”; скорочене – Ассоциация “УНК
МТП” або “УНК МТП”;
– англійською мовою, повне – “Ukrainian National Committee of the
International Chamber of Commerce, Association”; скорочене – “ICC Ukraine”,
Association” або “ICC Ukraine”.
2.2. Комітет має право використання зареєстрованого знаку МТП для
товарів і послуг (логотип “ІСС” із стилізованим зображенням земної кулі,
вписаної у літери «ІСС») відповідно до Конституції МТП та Рекомендацій МТП
щодо використання логотипа МТП національними комітетами та групами МТП.
2.3. Комітет є власником знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом №34528
від 15.09.2003 р. Бюл.№9 — зображення Золотої Скіфської Пекторалі.
2.4. Місцезнаходження Комітету: вул. Рейтарська, 19-Б, м. Київ, 01034,
Україна.
СТАТТЯ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ
3.1. Основною МЕТОЮ діяльності Комітету є сприяння систематичному
розвитку вільного міжнародного обігу товарів, послуг, інтелектуальної власності
та інвестиційного капіталу, розвитку національної економіки та її інтеграції у
світову господарську систему, збільшенню експорту товарів і послуг українських
виробників, формуванню сучасних промислової, фінансової, торговельної
інфраструктур, створенню сприятливих умов для конкурентної підприємницької
діяльності, розвитку усіх видів підприємництва та становленню високого рівня
професіоналізму, справедливості, чесності у сфері національних та міжнародних
ділових відносин.
3.2. Основними ЗАВДАННЯМИ Комітету є:
– консультації з питань комерційної діяльності та управління;
– дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
– дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
– міжнародні відносини, регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародної
фінансової та технічної співпраці;
– підвищення освітнього рівня учасників ICC Ukraine, інших українських та
іноземних суб`єктів підприємницької діяльності;
– книговидавнича справа та сприяння видавництву та розповсюдженню
публікацій Міжнародної Торгової Палати;
– координація діяльності учасників Комітету, організація взаємовигідної
співпраці та справедливого приватного врегулювання конфліктів і суперечностей
між ними;
– представлення своїх учасників під егідою МТП як в Україні, так і за її
межами, і представництво їх інтересів економічного спрямування перед третіми
особами, включаючи МТП;
– підтримання постійних зв’язків із Штаб-квартирою Міжнародної
Торгової Палати у м. Парижі (Франція), підрозділами й іншими структурами
МТП;
– популяризація в Україні економіко-політичного курсу МТП, її експертних
оцінок, пропозицій, правил, послуг, інших інструментів удосконалення
економічної (підприємницької) діяльності, сприяння їх творчому запозиченню і
реалізації в національних інтересах;
– відродження традицій благодійництва та участь у формуванні
гуманітарної політики України.
3.3. Для реалізації зазначених мети й завдань, Комітет, відповідно до цього
Статуту, Конституції МТП, чинного законодавства України та міжнародних
угод:
– здійснюватиме співробітництво з органами державної влади,
недержавними громадськими та підприємницькими організаціями
(об’єднаннями), з міжнародними та національними фондами, іншими
юридичними особами України та інших країн;
– залучатиме провідних фахівців України і від МТП до участі у сприянні
економічному розвитку України, реалізації відповідних заходів, програм;
– вживатиме заходів щодо залучення в Україну іноземних інвестицій,
розроблення та реалізації інвестиційних програм, сприяння розширенню та
підвищенню ефективності науково-технічних, виробничих і комерційних
зв’язків між підприємництвом України й інших країн;
– здійснюватиме редакційно-видавничу діяльність, поширюватиме
інформацію, що не має характеру державної чи комерційної таємниці, про умови
і можливості економічної діяльності на українському та зарубіжних ринках, її
суб’єктів, досягнення науки і техніки;
– сприятиме підвищенню кваліфікації українських фахівців у галузях
державотворення і права, економіки та підприємництва, фінансів тощо;
– організовуватиме чи сприятиме організації консультацій, конференцій,
переговорів, виставок, інших заходів з питань економічного співробітництва, у
тому числі міжнародного;
– надаватиме своїм учасникам організаційну, інформаційну, методичну,
іншу подібну допомогу у реалізації ними товарів, робіт і послуг під егідою
Комітету;
– сприятиме розвитку культури, науки та освіти в Україні.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ

4.1. Комітет є недержавною неприбутковою самоврядною юридичною
особою, яка набула правового статусу юридичної особи за законодавством
України з дати її державної реєстрації.
4.2. Відповідно до Господарського кодексу України Комітет є
господарською асоціацією, здійснює господарську діяльність без мети
одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) і має статус
неприбуткової організації. Учасники Комітету не одержують прямих прибутків
(дивідендів) від його діяльності.
4.3. Комітет є власником юридично відокремленого майна, має самостійний
баланс та діє на засадах повного господарського розрахунку, самоокупності та
самофінансування.
4.4. Комітет є юридичною особою, яка не ставить метою своєї діяльності
отримання прибутку для його розподілу між його засновниками (учасниками),
членами Комітету, його працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з
діяльністю Комітету; увесь дохід Комітету повинен бути направлений виключно
на реалізацію його статутних цілей.
4.5. Комітет використовує майно для цілей, визначених його Статутом.
4.6. Комітет має право самостійно здійснювати володіння, користування та
розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та
призначення майна, від свого імені укладати угоди, набувати та реалізувати
майнові або немайнові права та зобов’язання, виступати стороною процесу у
державних і арбітражних (третейських) судах, відкривати рахунки в українській
та іноземній валюті як в українських, так і в закордонних банківських установах,
реалізовувати інші повноваження в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
4.7. Комітет може створювати представництва, філії та інші структурні
підрозділи без прав юридичної особи в порядку, визначеному законодавством
України і відповідними Положеннями, які затверджуються Правлінням Комітету,
та надавати третім особам, у тому числі за межами України, повноваження щодо
представництва інтересів і сприяння реалізації статутних завдань Комітету на
договірних засадах. Порядок функціонування представництв і представників
Комітету, їх права та обов’язки стосовно Комітету та третіх осіб визначаються у
відповідних Положеннях або договорах. Договори підписуються Президентом
або Генеральним секретарем Комітету та підлягають подальшому схваленню
Правлінням Комітету.
4.8. Комітет має право передавати (доручати, делегувати) третім особам
права щодо виконання певної діяльності під егідою (з використанням
інтелектуальної власності і ділової репутації) Комітету.
4.9. Для виконання статутних завдань та місії МТП в Україні відповідно до
Конституції та директивних документів МТП, Комітет може виступати
співзасновником інших юридичних осіб.
4.10. Комітет може вступати до національних і міжнародних організацій,
статутні цілі й завдання яких є подібними до цілей і завдань Комітету за цим
Статутом.
4.11. Комітет має свою печатку, штамп, фірмовий бланк, емблему, знак для
товарів і послуг, зразки яких затверджуються Генеральним секретарем Комітету.

СТАТТЯ 5. ПІДТРИМКА ВІДНОСИН З МТП

5.1. У межах своїх постійних відносин із Штаб-квартирою Міжнародної
Торгової Палати у м. Парижі (Франція), Комітет подає до Штаб-квартири МТП:
– повідомлення про присвоєння певним особам статусу дійсних учасників
Комітету та припинення такого статусу (прийняття до Комітету та виключення з
його складу);
– доповіді щодо основного змісту порядку денного та рішень Загальних
Зборів Комітету;
– перелік назв своїх публікацій;
– повідомлення про реорганізацію або ліквідацію Комітету;
– іншу важливу інформацію щодо діяльності Комітету.
5.2. Комітет як колективний член МТП здійснює внески до МТП у порядку
та розмірі, встановлених її Штаб-квартирою.

СТАТТЯ 6. УЧАСТЬ У КОМІТЕТІ

6.1. Усі учасники Комітету набувають різного обсягу прав та обов′язків
залежно від категорії участі в Комітеті, що встановлюється відповідним
Положенням Комітету.
6.2. Комітет є відкритим для вступу до складу нових учасників та для виходу
з нього на добровільних засадах. Через Комітет Учасники Комітету набувають
членство у МТП згідно з відповідними Положенням Комітету.
6.3. Учасниками Комітету можуть бути юридичні особи, які зареєстровані і
діють на території України або іноземних країн згідно законодавства України чи
відповідної держави, які визнають його Статут, безпосередньо сприяють
реалізації мети, цілей та завдань Комітету та здійснюють внески до Комітету.
Затвердження зацікавленої особи у статусі Учасника Комітету здійснює
Правління Комітету на підставі подання нею до Комітету Заяви і Декларації
встановленого зразка, за умови здійснення вступного внеску у встановленому
розмірі та порядку, які закріплюються у відповідному Положенні, затвердженому
Правлінням Комітету.
Статус Учасника Комітету підтверджується Свідоцтвом встановленого
зразка.
Учасники Комітету реєструються за його поданням у реєстрі членів МТП,
який веде Штаб-квартира Міжнародної Торгової Палати у м. Парижі (Франція).
6.4. Термін перебування особи у категорії Учасника Комітету обчислюється:
для учасників, що набули категорію учасника Комітету відповідно до цього
Статуту – від дати, на яку вступні внески визнаються фактично здійсненими; для
співзасновників – від дати первинної державної реєстрації Комітету або дати
набуття статусу Учасника Комітету.
6.5. Будь-який Учасник Комітету має право вийти з його складу, але не
раніше 30 календарних днів з дати повідомлення Правління Комітету про
відповідні наміри рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
6.6. Учасник Комітету, який не може спростувати документальними
доказами інформації про те, що він систематично не виконує чи неналежним
чином виконує свої обов’язки згідно цього Статуту чи перешкоджає своїми діями
досягненню мети Комітету, або в інших випадках (до яких відноситься, зокрема,
втрата зв’язків із Комітетом) може бути виключений з Комітету рішенням
Правління Комітету. При вирішенні питання про виключення певного Учасника
з Комітету, він участі у голосуванні не бере.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОМІТЕТУ

7.1. Учасники Комітету при вступі до Комітету не втрачають статусу
юридичних осіб.
7.2. Усі Учасники Комітету мають рівні права та несуть рівні обов’язки.
7.3. Усі Учасники Комітету повинні у своїй діяльності сприяти виконанню
статутних завдань Комітету, додержуватися вимог Статуту Комітету.
7.4. Кожний Учасник Комітету має право:
– виступати і бути представленим як Учасник Комітету у відносинах з
українськими й іноземними фізичними, юридичними, посадовими особами; –
брати участь у діяльності Комітету в обсязі та формах, передбачених цим
Статутом та іншими нормативними документами Комітету, прийнятими на їх
основі на виконання або на розвиток їх положень;
– брати участь в управлінні Комітетом у складі його Загальних Зборів;
– пропонувати своїх представників, а також представників інших
Учасників Комітету для обрання їх на посади Голів і фахівців Комісій та Робочих
груп Комітету, радників, тощо;
– вносити заяви, пропозиції і рекомендації на розгляд органів і посадових
осіб Комітету, його структурних підрозділів, згідно їх компетенції;
– подавати свої матеріали, рекламу, оголошення для оприлюднення
Комітетом;
– одержувати інформацію, що стосується діяльності МТП, та запрошення
на заходи, що нею проводяться, а також користуватися методичною допомогою
Комітету щодо правил, міжнародних звичаїв, традицій, які виробляються МТП
або мають застосування в її роботі;
– брати участь у реалізації програм Комітету та у заходах, які організовує
Комітет;
– надавати допомогу Комітету, його структурним підрозділам і
пов’язаним особам;
– одержувати сприяння Комітету в організації розв’язання суперечок з
іншими Учасниками;
– подавати обґрунтування причин невиконання своїх статутних
обов’язків, а у випадку розгляду Правлінням Комітету питання про виключення
Учасника зі складу Комітету, делегувати на відповідне засідання Правління
особу, якій буде надано слово для надання таких пояснень;
– вийти із складу Комітету в порядку і на умовах, встановлених цим
Статутом;
– звертатися до Комітету за консультаційно-інформаційною підтримкою
і організаційним сприянням у питаннях, пов’язаних із здійсненням їх статутної
діяльності;
– подавати до Комітету свої комерційні, виробничо-інвестиційні і подібні
пропозиції для їх поширення, пошуку потенційних партнерів, сприяння розвитку
ділових зв’язків учасників;
– пропонувати своїх представників, а також представників інших
Учасників Комітету для обрання їх у встановленому порядку до складу
Правління, а також, на інші посади в системі Комітету.
– використовувати інші права, передбачені цим Статутом.
7.5. Учасники Комітету зобов’язані:
– робити внесок у діяльність Комітету в порядку, передбаченому цим
Статутом й іншими нормативними документами Комітету, прийнятими на
виконання або розвиток їх положень;
– забезпечувати повне за обсягом і своєчасне виконання обов’язків,
прийнятих на себе або його повноважним представником, на якого покладено
певні посадові повноваження в системі Комітету, у відповідності з
вищезгаданими документами;
– своєчасно і в повному обсязі сплачувати поточні внески відповідно до
цього Статуту та відповідного Положення Комітету;
– утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації
Комітету, МТП, а також, у рамках чинного законодавства, інших Учасників
Комітету.
7.6. Засновники та інші учасники Комітету, а також працівники Комітету не
мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із
своїм становищем в Комітеті.
7.7. Невиконання вимог цього Статуту та прийнятих у відповідності з ними
нормативних актів Комітету, у тому числі угод між Учасником Комітету і
Комітетом, тягне за собою обов’язок відповідного Учасника Комітету
відшкодувати Комітету та іншим учасникам збитки визначені за погодженням
сторін або в судовому порядку.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ КОМІТЕТУ

8.1. Для забезпечення належного функціонування Комітету, Учасниками
створюються органи управління та контролю Комітету:
– Загальні Збори Учасників Комітету (далі – “Загальні Збори”) – вищий
орган управління Комітету;
10
– Правління Комітету (далі – “Правління”) – що є наглядовим органом
Комітету, який від імені Учасників Комітету здійснює оперативний нагляд за
роботою виконавчого органу Комітету в період між Загальними Зборами;
– Секретаріат Комітету (надалі – “Секретаріат”) – є виконавчим органом,
який здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Комітету,
забезпечує підготовку і виконання рішень органів управління Комітету.
– Ревізійна комісія Комітету (надалі – “Ревізійна комісія”) – орган, що
здійснює контроль за дотриманням Статуту, формування та використанням
власності Комітету, виконанням рішень органів управління Комітету, його
господарчою та фінансовою діяльністю.
Посадовими особами Комітету визнаються Президент Комітету,
Генеральний Секретар Комітету та члени Правління, Голова Ревізійної комісії.
Посадовими особами Комітету не можуть бути особи, службову або іншу
діяльність яких визнано Конституцією та законами України несумісною з
перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних
посадах заборонено рішенням (вироком) суду.
Посадові особи Комітету відповідають за заподіяну ними матеріальну
шкоду Комітету та шкоду його діловій репутації відповідно до норм чинного
законодавства України.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом управління Комітету – є Загальні Збори, які скликаються
1 раз (один раз) на рік Правлінням або Президентом Комітету.
Позачергові Загальні Збори можуть бути у будь-який момент скликані
Президентом Комітету або Правлінням, якщо цього вимагають інтереси Комітету
в цілому.
9.2. Норми представництва на Загальних Зборах встановлюються
Правлінням у повідомленні про скликання Загальних Зборів.
9.3. При вирішенні питань на Загальних Зборах кожен присутній делегат має
один голос.
9.4. Про проведення Загальних Зборів Учасники Комітету повідомляються
персонально рекомендованим листом або кур’єром, або електронною поштою,
або по телефону, з зазначенням часу і місця проведення Загальних Зборів та їх
порядку денного. Повідомлення Учасникам Комітету повинно бути зроблено не
менш як за 30 днів до скликання Загальних Зборів.
9.5. До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:
– внесення змін і доповнень до цього Статуту або викладення його у новій
редакції. Зміни і доповнення або викладення Статуту у новій редакції підлягають
оформленню у вигляді протоколу Загальних Зборів, скріплених підписом
Генерального секретаря та Президента Комітету;
– заслуховування звітів Правління (його членів) про результати діяльності
Комітету за період між датами проведення минулих та поточних Загальних
Зборів;
– визначення основних напрямів діяльності Комітету на наступний період;
– обрання Президента Комітету, Генерального секретаря Комітету,
Першого віце-президента Комітету на п’ятирічний термін;
– затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;
– прийняття рішень про припинення діяльності Комітету, призначення
ліквідаційної комісії, розпорядження залишком ліквідаційної маси;
– винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб Комітету, обраних Загальними Зборами;
9.6. Загальні Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань
діяльності Комітету.
9.7. Загальні Збори мають право визначати повноваження органів
управління і посадових осіб Комітету, змінювати і скасовувати прийняті ними
рішення.
9.8. Рішення про ліквідацію (реорганізацію) Комітету приймаються
Загальними Зборами не менше ніж 2/3 від числа присутніх делегатів від
Учасників (надалі – “присутніми”).
9.9. Рішення про призначення ліквідаційної комісії та розпорядження
залишком ліквідаційної маси приймаються більшістю у 60 % (шістдесяти
відсотків) голосів присутніх.
9.10. З решти питань рішення на Загальних Зборах приймаються простою
більшістю голосів присутніх.
9.11. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні
делегати від більше ніж 50 % (п’ятдесяти відсотків) Учасників Комітету.
9.12. Рішення Загальних Зборів оформлюється протоколом, який
підписується Президентом Комітету та Генеральним Секретарем Комітету.
9.13. Рішення Загальних Зборів є обов’язковим для усіх Учасників
Комітету, його органів управління та працівників Комітету.
9.14. У випадку, якщо питання, що віднесене до компетенції Загальних
Зборів повинно бути вирішено невідкладно, або якщо хто-небудь з Учасників
повідомив рекомендованим листом або кур’єром, або електронною поштою, або
по телефону про неможливість своєї участі у Загальних Зборах, які скликано в
порядку, передбаченому даним Статутом, замість проведення Загальних Зборів,
рішення по всіх питаннях запропонованого порядку денного Загальних Зборів
можуть бути прийняті шляхом опитування Учасників.
9.15. Процедура опитування складається з етапів, визначених
у п.п. 9.15.1-9.15.6.
9.15.1. Президент Комітету або Генеральний секретар Комітету, у спосіб,
передбаченим у п. 9.4. Статуту, надсилає усім Учасникам Комітету бюлетені з
проектами рішень або питаннями для голосування. Одночасно надсилається
інформація, проекти змін та інші документи, необхідні для прийняття цих
рішень.
9.15.2. Учасники протягом 10 (десяти) календарних днів після відправлення
їм бюлетенів заповнюють їх, підписують та надсилають Президенту Комітету
рекомендованим листом або кур’єром, або електронною поштою.
9.15.3. Рішення приймається у загальному порядку, передбаченому
п.п. 9.8. – 9.10. даного Статуту. Функцію підрахунку голосів у такому випадку
виконує Президент Комітету.
9.15.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня отримання бюлетеню від
останнього з Учасників Комітету, які прислали свої бюлетені у строк, наведений
у п. 9.15.2., Генеральний секретар Комітету складає протокол за результатами
опитування Учасників Комітету, який підписується Президентом Комітету та
Генеральним секретарем Комітету. Після підписання протоколу в порядку,
вказаному вище, Генеральний секретар Комітету повідомляє усіх Учасників
Комітету про результати опитування у спосіб, що наведений в п. 9.4. Статуту.
9.15.5. Бюлетень для опитування також може бути особисто переданий
Президентом Комітету або Генеральним секретарем Комітету під підпис
Учаснику Комітету або його уповноваженому представникові, та особисто
повернений Учасником Комітету (його уповноваженим представником)
Президенту Комітету або Генеральному секретарю Комітету під підпис після
його заповнення.
9.15.6. Якщо рішення не були прийняті або питання не були схвалені,
Президент Комітету може провести повторне опитування за вищезгаданою
процедурою.
9.16. Рішення, прийняті в результаті опитування, здійсненого способом,
наведеним вище, вважаються правомочними і мають силу рішень Загальних
Зборів, якщо заповнені бюлетені Президенту Комітету у строк, наведений у п.
9.15.2. цього Статуту, надіслали більше ніж 50% (п’ятдесят відсотків) Учасників
Комітету.

СТАТТЯ 10. ПРАВЛІННЯ

10.1. Правління, яке обирається Загальними Зборами, здійснює управління
діяльністю Комітету в період між Загальними Зборами. Президент Комітету,
Генеральний секретар Комітету, Перший віце-президент Комітету є членами
Правління за посадою.
10.2. Правління здійснює такі повноваження:
– приймає рішення про прийняття та виключення Учасників Комітету;
– за поданням Президента Комітету обирає та звільняє Віце-президентів
Комітету;
– включає до свого складу нових членів, а також виводить із складу тих
його членів, що не беруть активної участі в роботі або втратили зв’язок із
Комітетом;
– встановлює розміри вступних та поточних внесків;
– затверджує Положення про регіональні представництва Комітету,
приймає рішення про їх створення та ліквідацію.
– схвалює договори (угоди) Комітету, які встановлюють чи припиняють
представництво інтересів і реалізацію завдань Комітету третіми особами в
регіонах України та за кордоном;
– приймає (схвалює) рішення про призначення та звільнення керівників
регіональних представництв та представників Комітету, у тому числі зарубіжних;
– з метою спеціалізованого професійного опрацювання різних напрямків
діяльності Комітету, поглиблення його обізнаності щодо проблем та інтересів
різних галузей економіки України і вироблення ним відповідної політики,
створює при Комітеті профільні комісії та робочі групи (надалі – “Комісії”) та
призначає їх голів (на громадських засадах), а також виносить рішення про
розформування Комісій та звільнення їх голів;
– порушує клопотання про нагородження Учасників Комітету та
посадових осіб Комітету державними нагородами України та відзнаками
державних органів України;
– за поданням Президента Комітету нагороджує відзнаками Комітету
Учасників Комітету, партнерів та посадових осіб Комітету;
– призначає та відзиває з посад радників Комітету та визначає коло
повноважень кожного з них;
– затверджує річні (піврічні) плани роботи і кошториси Комітету, звіти
про їх виконання;
– приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб Комітету, крім обраних Загальними Зборами;
– реалізує інші повноваження, передбачені нормативними документами
Комітету, які не суперечать положенням цього Статуту і не відносяться до
виключної компетенції Загальних Зборів.
– Правління має право змінювати і скасовувати на майбутнє рішення
органів управління (крім Загальних Зборів) і посадових осіб Комітету.
Перші шість підпунктів цього пункту визначають повноваження, належні до
виключної компетенції Правління.
10.3. Правління Комітету проводить свої засідання за необхідністю, але не
рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважаються правомочними,
якщо на них присутні не менше 1/3 (однієї третини) його членів, обов′язково
включаючи Президента Комітету. У випадку відсутності Президента Комітету та
неможливості прийняття ним участі у засіданні Правління, за його письмовим
наказом його функції тимчасово виконує інший член Правління.
10.4. Правління приймає рішення більшістю голосів від числа присутніх
членів Правління. У випадку неможливості прийняття рішення в силу рівного
розподілу голосів, вирішальним є голос Президента Комітету.
10.5. Позачергові засідання Правління скликаються з ініціативи
Президента Комітету або на вимогу не менше ніж половини усього складу
Правління.
10.6. У разі необхідності, рішення Правління можуть прийматися шляхом
опитування. Рішення про проведення опитування приймає виключно Президент
Комітету.
10.7. Прийняття Правлінням рішень шляхом опитування здійснюється в
порядку, вказаному у п.п. 9.15.1.-9.15.6. цього Статуту, при цьому слова
“Учасник Комітету” та “Учасники Комітету” замінюються на слова “член
Правління” та “члени Правління”.
10.8. Рішення, прийняті Правлінням шляхом опитування, здійсненого
способом, наведеним вище, вважаються правомочними і мають силу рішень
Правління, якщо заповнені бюлетені до Комітету у строк, наведений у п. 9.15.2.
Статуту, надіслали не менше 1/3 (однієї третини) членів Правління.
10.9. Рішення Правління шляхом опитування приймаються простою
більшістю голосів за умови виконання вимог п. 10.8. Статуту. Голоси членів
Правління при цьому визначаються із заповнених бюлетенів. У випадку
неможливості прийняття рішення в силу рівного розподілу голосів, вирішальним
є голос Президента Комітету.

СТАТТЯ 11. ПРЕЗИДЕНТ КОМІТЕТУ, ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМІТЕТУ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ(И) КОМІТЕТУ

11.1. Президент Комітету – є посадовою особою Комітету, яка підзвітна
Загальним Зборам.
Особи, які обіймають або обіймали посаду Президента Комітету або
Першого віце-президента Комітету, можуть бути обрани на цю посаду на новий
п’ятирічний період (переобрані). Число можливих переобрань не обмежується.
11.2. Віце-президент(и) Комітету діють на штатній основі та громадських
засадах, надають всебічну допомогу Президентові Комітету у виконанні його
завдань і функцій і мають статус його заступників із певних питань у певних
напрямках, визначених Президентом Комітету і затверджених Правлінням.
Строк їх повноважень складає 1 (один) рік з можливістю його продовження чи
дострокового припинення Правлінням.
Перший віце-президент Комітету, Віце-президент(и) Комітету взаємодіють
із структурними підрозділами Комітету згідно спеціалізації та функціональних
завдань відповідних посадових осіб.
11.3. Президент Комітету:
– представляє Комітет перед третіми особами в Україні та за її межами, без
довіреності діє від імені Комітету, має право підпису будь-яких документів від
імені Комітету, крім тих, які віднесені до виключних повноважень Генерального
секретаря Комітету (п. 12.5 Статуту Комітету);
– вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Комітету в
межах, визначених цим Статутом, та чинним законодавством України;
– головує на Загальних Зборах та засіданнях Правління, санкціонує
винесення певних питань та документів до порядку денного тих чи інших
засідань (Загальних Зборів та Правління);
– з урахуванням інтересів місцевого бізнесу, попередньо визначає
доцільність і правову форму (відокремлений підрозділ Комітету або договір з
третьою особою) представництва інтересів і діяльності Комітету в певному
регіоні, рекомендує осіб для його здійснення;
– здійснює стратегічне керівництво діяльністю Комітету, контролює та
спрямовує оперативне керівництво поточною роботою Комітету, здійснює
контроль за управлінням майном Комітету;
– вводить в дію положення, правила, регламенти, плани, інші локальні
нормативні акти Комітету, подає їх, у необхідних випадках, на затвердження
Правління або Загальних Зборів;
– погоджує організаційно-функціональну структуру і штатний розпис
Секретаріату;
– створює підлеглі йому служби (департаменти) і посади в структурі
Секретаріату, розподіляє обов’язки між ними, з огляду на фінансові можливості
Комітету, делегує представників Комітету до складу дорадчих органів
виконавчої влади, призначає відповідних посадових осіб на позаштатній основі,
здійснює керівництво і контроль над ними;
– у межах чинного законодавства України реалізує інші повноваження у
відповідності з Конституцією МТП, цим Статутом та іншими нормативними
актами Комітету, вживає будь-яких заходів, необхідних для досягнення цілей і
завдань Комітету, за винятком повноважень, належних до виключної компетенції
Загальних Зборів або Правління;
– має право делегувати певні свої повноваження Першому віце-
президенту Комітету, Віце-президенту(-ам) Комітету, Генеральному секретарю
Комітету.
11.4. У разі смерті, відставки Президента Комітету або у будь-яких інших
випадках, коли він не в змозі виконувати свої повноваження, на період до обрання
нового або повернення діючого Президента Комітету до виконання його
посадових обов’язків, за відсутності наказу діючого Президента Комітету про
інше, обов’язки Президента Комітету виконує Генеральний секретар Комітету, у
разі відсутності Генерального секретаря Комітету Виконуючим обов’язки
Президента Комітету стає Перший віце-президент Комітету.
11.5. Перший віце-президент Комітету, Віце-президент(и) Комітету
можуть мати радників на громадських засадах.

СТАТТЯ 12. СЕКРЕТАРІАТ

12.1. Секретаріат – є виконавчим органом управління Комітету, складається
з Генерального секретаря Комітету, та підконтрольних і підзвітних йому служб,
департаментів і виконавчого персоналу.
12.2. Генеральний секретар Комітету є вищою службовою особою
Секретаріату.
Генеральний Секретар Комітету підзвітний Загальним Зборам, Правлінню,
Президенту Комітету і несе перед ними відповідальність за виконання
покладених на нього завдань та функцій. Генеральний секретар засновує
зазначені у пункті 12.1. служби й посади та здійснює їх кадрове наповнення на
штатній і позаштатній основі у відповідності з фінансовими можливостями
Комітету та за письмовим погодженням Президента Комітету, призначає
відповідних посадових осіб на штатній і позаштатній основі, розподіляє
обов’язки між ними та контролює їх виконання.
12.3. Генеральний секретар Комітету:
– представляє Комітет перед третіми особами в Україні та за її межами, без
довіреності діє від імені Комітету, має право підпису будь-яких документів від
імені Асоціації ″УНК МТП″;
– здійснює організаційно–розпорядчі функції в Комітеті та оперативний
контроль над поточною діяльністю Комітету;
– розробляє та готує проекти документів для подання на розгляд та
затвердження органами управління Комітету та забезпечує їх виконання;
– виконує функції секретаря Загальних Зборів та Правління Комітету;
– укладає договори та інші угоди з юридичними та фізичними особами від
імені Комітету;
– разом з Президентом Комітету завіряє своїм підписом протоколи
засідань і рішення органів управління Комітету;
– приймає рішення про уповноваження або скасування повноважень
представників Комітету, а так само фізичних осіб, що діють від імені
представників – юридичних осіб;
– видає від імені Комітету та скасовує довіреності на вчинення правочинів
(у тому числі договорів, контрактів тощо) іншим особам на здійснення юридично
значущих дій в межах своїх повноважень;
– контролює, спрямовує та враховує у плануванні роботи Комітету
діяльність місцевих (регіональних) представників і представництв, а також
Комісій Комітету;
– у межах чинного законодавства України, реалізує інші повноваження у
відповідності з Конституцією МТП, цим Статутом та іншими нормативними
актами Комітету.
12.4. Генеральний секретар Комітету має право доручати виконання
певних своїх повноважень посадовим особам Секретаріату Комітету, крім тих,
які визначені як його виключні повноваження.
12.5. Генеральний секретар Комітету має такі виключні повноваження:
– має право першого підпису на усій офіційній (у тому числі фінансовій,
бухгалтерській) документації Комітету, а також документах звітності Комітету
перед органами державної влади та місцевого самоврядування;
– має право першого підпису документів у сфері майнових відносин
Комітету;
– контролює і несе відповідальність за роботу бухгалтерії Комітету;
– вживає заходів щодо матеріально-технічного та господарського
забезпечення діяльності Комітету, здійснює управління його майном, у
відповідності з нормами, якими регулюється діяльність Комітету;
– затверджує організаційно-правову структуру і штатний розпис
Секретаріату;
– за згодою Президента Комітету, встановлює посадові оклади працівникам
Секретаріату Комітету;
– виступає від імені Комітету у відносинах з його трудовим колективом і
працівниками.

СТАТТЯ 13. ТРУДОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

13.1. Трудовий колектив Комітету становлять усі фізичні особи, які своєю
працею беруть участь у його діяльності.
13.2. Повноваження трудового колективу Комітету та органу
представництва його інтересів визначаються чинним законодавством України.
13.3. Комітет, його органи управління і посадові особи зобов’язані
забезпечити трудовому колективу Комітету, усім його працівникам, належні та
безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та її індексацію, а також усі інші
соціально-економічні гарантії, передбачені трудовим законодавством України.

СТАТТЯ 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

14.1. Контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням
власності Комітету, виконанням рішень Загальних Зборів та інших органів
управління Комітету, його господарською та фінансовою діяльністю здійснює
Ревізійна комісія, яка обирається Загальними Зборами строком на 3 (три) роки у
складі не менше трьох осіб, включаючи її Голову. Персональний склад Ревізійної
комісії обирається з Учасників Комітету.
14.2. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління Комітету
та Секретаріату. Повноваження будь-якого з членів Ревізійної комісії,
включаючи її Голову, можуть бути припинені достроково рішенням Загальних
Зборів.
14.3. Діяльність Ревізійної комісії визначається окремим Положенням, яке
затверджується Правлінням Комітету. Рішення Ревізійної комісії оформлюється
протоколом, який підписується Головою Ревізійної комісії.
14.4. Ревізійна комісія здійснює перевірки у сферах, визначених у пункті
15.1. за дорученням Загальних Зборів, Правління або Президента Комітету.
14.5. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати від посадових осіб
Комітету подання усіх необхідних для здійснення перевірок матеріалів,
бухгалтерських і подібних документів, особистих письмових пояснень.
14.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про діяльність
Комітету і його балансом. Без заслуховування такого висновку Загальними
Зборами або Правлінням Ревізійна комісія не може затвердити зазначений
документ.

СТАТТЯ 15. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ КОМІТЕТУ

15.1. Майно Комітету складає сукупність речей та інших цінностей
(включаючи кошти і нематеріальні активи), що мають вартісне визначення,
виробляються чи використовуються у діяльності Комітету та відображаються в
його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку.
15.2. Джерелами формування майна Комітету є:
– вступні, поточні та цільові внески, здійснені шляхом передачі Комітету
матеріальних і нематеріальних цінностей, а так само прав (об’єктів внеску),
оцінених за взаємною згодою сторін;
– цінності, одержувані як пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові
виплати і відшкодування, роялті тощо);
– доходи, які можуть бути отримані у вигляді дотацій або субсидій з
державного чи місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах
благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що може
бути надана Комітету відповідно до умов міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України (крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям
або через них їх отримувачам згідно законодавства, з метою зниження рівня
таких цін).
15.3. Порядок сплати вступних, поточних та цільових внесків
встановлюється Правлінням.
15.4. Джерелом формування майна та коштів Комітету не можуть бути
кредити.
15.5. Майно Комітету не може бути предметом застави.
15.6. Об’єкти внесків Учасників передаються Комітету в абсолютне
володіння, користування і розпорядження з урахуванням вимог чинного
законодавства відповідно до прямих застережень Учасників про спрямування тих
їх внесків, які мають цільовий характер.
15.7. Майно Комітету спрямовується повністю та виключно на
забезпечення його статутної діяльності й реалізацію його статутних завдань, і не
підлягає передачі Учасникам Комітету у будь-якій частині.
Матеріальні цінності, отримані Комітетом на праві власності,
господарського відання чи оперативного управління в якості внеску, вважаються
переданими без обмеження строків та інших умов використання, якщо інше не
передбачено угодою між особою, що їх передала, і Комітетом. Зокрема, у
випадках припинення статусу Учасника для такої особи, цінності, передані нею
у користування Комітету, не повертаються їй чи її правонаступникам, якщо інше
не передбачено відповідною угодою між цією особою і Комітетом.
15.8. Порядок використання майна Комітету визначають Генеральний
секретар, Президент Комітету, Правління та Загальні Збори у відповідності до
своїх статутних завдань і повноважень.
15.9. Комітет може створювати за рахунок власних коштів резервний
фонд. Розміри, порядок створення та використання резервного фонду
визначаються Правлінням. Кошти резервного фонду знаходяться у повному
розпорядженні Комітету.
15.10. Можливі збитки Комітету покриваються за рахунок його резервного
фонду. За недостатності коштів резервного фонду для покриття збитків, рішення
про джерело їх покриття приймається Правлінням Комітету.

СТАТТЯ 16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМІТЕТУ

16.1. Фінансовий рік Комітету співпадає з календарним роком.
16.2. Комітет веде первинний (оперативний) та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні
дані, здійснює звітність у відповідності з чинним законодавством України.
16.3. Генеральний секретар Комітету та головний бухгалтер (фінансовий
директор) Комітету несуть персональну відповідальність за дотримання порядку
ведення та достовірність обліку та звітності.
16.4. Генеральний секретар Комітету та головний бухгалтер (фінансовий
директор) Комітету зобов’язані наприкінці поточного фінансового року подати
Загальним Зборам чи Правлінню на затвердження звіт про виконання кошторису
витрат за поточний рік та проект кошторису витрат Комітету на наступний рік.
16.5. Комітет користується обов’язковим та добровільним аудитом згідно
чинного законодавства України.
16.6. Комітет зобов’язується подавати звіт про використання доходів
(прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової
політики, у строки, передбачені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

17.1. Комітет припиняє свою діяльність у випадку його реорганізації або
ліквідації, які здійснюються на підставі рішення Загальних Зборів або на підставі
судового рішення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством
України.
17.2. При прийнятті рішення про припинення діяльності Комітету Загальні
Збори призначають ліквідаційну комісію, до якої з моменту її призначення
переходять усі функції управління справами Комітету, та визначає строки
виконання дій з реалізації процедури ліквідації, у відповідності з вимогами
законодавства. Ліквідаційна комісія публікує у відповідному органі преси у
п’ятиденний строк з моменту її призначення, інформацію про припинення
діяльності Комітету із зазначенням порядку і строку висування кредиторами
вимог до нього, проводить оцінку наявного майна Комітету, виявляє його
дебіторів і кредиторів та вживає заходів щодо розрахунків з ними; складає
відповідні баланси, подає їх на розгляд і затвердження Загальним Зборам.
17.3. У разі ліквідації Комітету, його активи не розподіляються між
Учасниками Комітету, а передаються іншій неприбутковій організації
відповідного виду чи зараховуються до доходу бюджету.
17.4. Цей Статут передбачає передачу активів одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу
бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення).
17.5. Комітет вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту
внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. При тлумаченні змісту цього Статуту беруться до уваги однакові для
всього змісту значення слів і понять, а також загальноприйняті значення термінів.
18.1.1. Якщо буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняті
значення термінів не дають змоги з’ясувати зміст окремих частин цього Статуту,
їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини Статуту зі змістом
інших його частин, усім його змістом, намірами засновників.
18.2. Цей Статут складений українською мовою у 2 (двох) автентичних
оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
18.3. Статут може бути перекладений іноземними мовами, при цьому у разі
виникнення розбіжностей, оригінальним завжди вважається текст Статуту,
викладений українською мовою.

Генеральний секретар Асоціації
“Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати” В. Ю. Михайлов

Президент Асоціації
“Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати” В. І. Щелкунов

Дивіться також

Контакти
Контакти
12 квітня 2020
139
0