Правила внутрішнього трудового розпорядку

 ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального використання робочого часу працівниками Асоціації Український національний комітет Міжнародної торгової пвлати (далі за текстом – “Асоціація”) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі за текстом –– “Правила”) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни. 

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу. 

1.4. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками трудових відносин. 

  1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудових договорів (контрактів). 

2.2. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію) та інші документи. 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством. 

2.3. Прийом на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику під підпис. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади) та умови оплати праці. 

2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник повинен бути ознайомлений під підпис з: 

 правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

 посадовою інструкцією; 

– пройденим інструктажем по протипожежній безпеці . 

2.5 При прийомі на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. 

2.6. Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. 

2.7. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. 

2.8. Адміністрація Асоціація зобов’язана видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному Підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. 

2.9 На всіх працівників Асоціація , що пропрацювали відповідно до виданого наказу про прийом на роботу понад п’ять днів, ведуться трудові книжки у порядку, передбаченому Інструкцією «Про порядок ведення трудових книжок» (Наказ № 58 від 29.07.1993 р.). 

2.10. Припинення трудового договору може мати місце тільки по підставах, передбаченим законодавством. 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Асоціація письмово за два тижні. 

За домовленістю між працівником і керівництвом Асоціації трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення. 

2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом Асоціації.

Керівництво зобов’язано видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. 

2.12. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то керівництво Асоціації в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. 

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. 

2.13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що йому належать, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. 

III. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯКЗИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники Асоціації зобов’язані: 

3.1.1. Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і підготуватися до виконання своїх трудових обов’язків. 

3.1.2. Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого в Асоціації. 

3.1.3. Виконувати своєчасно і в повному об’ємі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт. 

3.1.4. Виконувати накази та розпорядження керівництва Асоціації, безпосередніх керівників, внутрішні положення, інструкції Асоціація. 

3.1.5. Дотримуватися вимог по охороні праці, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами і інструкціями. 

3.1.6. Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або ускладнюючих нормальну роботу, негайно інформувати про це керівицтво Асоціації. 

3.1.7. Раціонально використовувати комп’ютерну і іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна Асоціації , ефективно використовувати матеріали, електроенергію і інші матеріальні ресурси. 

3.1.8. Дотримуватися встановленого порядку зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів. 

3.1.9. Підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок. 

3.1.10. Палити та приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях. 

3.1.11. Уважно ставитися до колег, сприяти формуванню нормального психологічного мікроклімату в колективі. 

  1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯКЗИ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Асоціація по відношенню до працівників зобов’язана: 

4.1.1. Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, забезпечити безпечні умови праці. 

4.1.2. Забезпечити робочі місця матеріальними і енергетичними ресурсами, , комп’ютерною і іншою оргтехнікою. 

4.1.3. Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму працівників. 

4.1.4. Неухильно дотримувати вимог законодавства про працю, вживати заходів для своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі. 

4.1.5. Забезпечувати систематичне підвищення ділової (професійної) кваліфікації працівників і рівня їх знань. 

4.1.6. Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти своєчасність і точність їх виконання. 

4.1.7. Забезпечувати матеріальну зацікавленість в результатах їх праці і загальних підсумках роботи. 

4.1.8. Вчасно здійснювати оплату праці Асоціації. 

4.1.9. Контролювати суворе дотримання трудової дисципліни. 

4.1.10.Застосовувати стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу. 

4.1.11. Застосовувати заходи заохочення до працівників, які показали кращі показники в роботі. 

4.1.12. Організовувати облік робочого часу. 

4.1.13. Дотримувати вимог трудового законодавства України та трудових договорів для регулювання соціально-трудових питань в Асоціації. 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Для працівників встановлюється наступний режим роботи Асоціації: 

 початок роботи – 09.00 год.; 

– в Асоціації встановлено 40-годинний робочий тиждень та 20-годинний робочий тиждень (для працівників за заявою)

– Тривалість робочого дня з понеділка по п’ятницю — 8 годин та 4 години (за заявою).

Тривалість перерви 8 годинного робочого дня для харчування і відпочинку — 1 година (з 13-00 до 14-00).

 вихідні дні – субота, неділя. 

Час початку роботи, перерви і закінчення може бути змінено відповідно до діючого режиму роботи. 

Згідно ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівників Підприємства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Можливий особливий графік роботи деяких підрозділів та окремих працівників в межах даного обмеження, що встановлюється керівництвом Асоціації за погодженням з працівниками. 

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (окрім працівників з скороченою тривалістю робочого часу). В тих випадках, коли неробочому святковому дню передує один або два вихідні дні, тривалість роботи не скорочується. 

5.3. У зв’язку з виробничою необхідністю встановлений режим роботи може бути змінений на підставі наказу Генерального секретаря з обов’язковим попередженням про це працівників. 

5.4. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися за угодою сторін наданням іншого дня відпочинку або грошовою компенсацією в подвійному розмірі. 

5.5. При прийомі на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий день з визначенням тривалості, режиму роботи і оплати праці пропорційно відпрацьованому часу. 

5.6. Працівникам Асоціації щорічно надається основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткова соціальна на дітей 10 днів. 

 5.7. Роботодавець надає щорічні відпустки працівникам згідно з графіками, які затверджує за погодженням з Радою трудового колективу не пізніше 13 грудня року, що передує року надання працівникам відпусток. При складанні графіків враховують інтереси Асоціації та особисті інтереси працівників .

Інтереси працівників, які відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР можуть використовувати щорічні відпустки у зручний для них час, Роботодавець враховує під час складання графіків відпусток у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку Асоціації

5.8. Перенесення відпустки на інший час можливе тільки у випадках, передбачених законодавством і за згодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за угодою між працівником і директором Підприємства. 

5.9. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів. 

5.10. За рішенням керівництвва Асоціації працівник може бути відкликаний з відпустки, з його згоди, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством. 

5.11. За сімейними обставинами працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної платні тривалістю до 15 календарних днів на рік. 

5.12. . У разі якщо працівник відбуває у відрядження, або прибуває з відрядження у вихідний, святковий, чи неробочий день, Роботодавець або зберігає за працівником середній заробіток за години перебування в дорозі у зазначені дні плюс 2 години, або зменшує тривалість робочого часу на зазначену кількість годин чи надає працівнику інший день відпочинку у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку Асоціації .

  1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення ефективності і якості роботи, поліпшення якості інформаційно-консультаційного обслуговування, тривалу і бездоганну роботу і інші досягнення в роботі до працівників Асоціації застосовуються наступні заходи заохочення: 

6.1.1. оголошення подяки; 

6.1.2. видача премії; 

6.1.4. нагородження почесною грамотою Президента. 

6.1.5.преміювати 20% від залучених нових учасників

6.2. керівництво Асоціації має право застосовувати й інші заохочення. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника. 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1 Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за: 

 систематичне невиконання або неналежне виконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором і цими Правилами; 

 прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України); 

 появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України); 

– в інших випадках, передбачених трудовим законодавством. 

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 

7.2.1. догана; 

7.2.2. звільнення. 

7.3 До застосування дисциплінарного стягнення від порушника необхідно взяти пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі пояснень не може бути перешкодою для застосування стягнення. 

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом Асоціації безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи 

часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. 

При обранні виду стягнення керівництво Асоціації повинне враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. 

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. 

7.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. 

7.6. З правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлюється кожен працівник. Про ознайомлення з правилами ставить підпис у журналі. Правила внутрішнього трудового розпорядку роздаються кожному працівнику.

7.7. . Працівникам Ацоціації, які мають дітей-учнів випускних класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, у день свята «Останній дзвоник» робочий час скорочується на 3 години зі збереженням середнього заробітку за рахунок власних коштів Асоціації у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку Асоціації.

Асоціація Український національний комітет Міжнародної торгової палати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів

трудового колективу

Асоціації УНК МТП

від 04.11.2019 р №01

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

  1. Загальні положення
  2. Порядок прийому і звільнення працівників
  3. Основні обов’язки працівників

4 .Основні обов’язки керівництва підприємства

  1. Робочий час і час відпочинку
  2. Заохочення за успіхи у роботі
  3. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

Директор департаменту

 з персоналу Л.А.Маркєлова

 

м. Київ 2020 рік

Дивіться також

Контакти
Контакти
12 квітня 2020
139
0
Статут ICC
Статут ICC
12 квітня 2020
149
0