Положення Центру експертів ICC Ukraine

ПОЛОЖЕННЯ про Центр експертів ICC Ukraine

І. Загальні положення

1.1. Положення про Центр експертів ICC Ukraine (далі - Положення) розроблено відповідно до пункту 3.1 Положення про Експертну Раду ICC Ukraine, затвердженого Рішенням Правління ICC Ukraine від ___.________. 2019 р..

1.2. Положення визначає завдання, функції та організаційні засади діяльності Центру експертів ICC Ukraine (далі – Центр експертів).

1.3. Центру експертів є постійно діючим колегіальним органом при Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (далі ICC Ukraine).

1.4. Метою діяльності Центру експертів є координація заходів з дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів з предмету експертизи та оцінювання результатів експертизи.

1.5 У своїй діяльності Центр експертизи керується законодавством України, нормативними і правовими документами та своїми рішеннями.

1.6. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Центру експертів та для реалізації її рішень (висновків) забезпечує експерт або група експертів по визначеним напрямкам діяльності.

II.  Склад та структура Центру експертів.

2.1. Центр експертів очолює ___________________________, який вибирається членами Центр експертів __________________ (далі – Голова/Керівник Центру експертів).

2.2. Голова Центру експертів несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр експертів завдань та функцій, визначає обов'язки заступника голови Центру експертів та членів Центру експертів.

2.3. Заступником голови Центру експертів - ,

2.4. Секретарем Центр експертів - .

2.4. До складу Центру експертів входять експерти у відповідності до _____________________. Персональний склад Центру експертів затверджується Наказом ______________________________.

2.5. За рішенням голови Центру експертів до участі в її засіданнях (за необхідності) можуть залучатися фахівці за напрямками експертиз державних, громадських і приватних органів, підприємств, установ та організацій, а також виконавці експертних робіт.

 

III.    Завдання і функції Центра експертів.

3.1. Завданнями Центру експертів є:

 • формування напрямів експертиз Центру експертів;
 • вивчення питань нормативно-правового забезпечення проведення експертиз у різних сферах;
 • координація заходів щодо проведення комплексних експертиз по різним напрямкам;
 • визначення можливості й доцільності проведення експертиз та визначення експертів, підприємств, установ, організацій, які їх можуть проводити;
 • контроль за організацією та проведенням експертиз.
 • затвердження результатів експертиз;
 • підготовка пропозицій щодо зупинення або скасування експертних висновків;

3.2 Центр експертів відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 • аналізує діяльність Центру експертів та готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності;
 • надає рекомендації та консультативно-методологічну допомогу членам Центру експертів з питань проведення експертиз;
 • розглядає заяви замовників про проведення експертизи у визначених сферах діяльності;
 • приймає рішення про доцільність проведення експертизи, призначає проведення первинної, додаткової експертизи, а у разі необхідності перевірки висновку експертизи;
 • приймає рішення щодо затвердження або необхідності доопрацювання результатів експертизи;
 • розглядає заяви представників підприємств, установ та організацій про включення їх до реєстру експертів;
 • розглядає проекти експертних висновків, надані експертами за результатами проведення експертизи;.
 • розглядає спірні питання, що виникають при організації та проведенні експертизи, та приймає відповідні рішення;
 • розглядає проекти нормативних документів експертів з питань організації та проведення експертизи.

 

IVПрава Центру експертів 

4.1. Центр експертів має право: 

4.1.1 Приймати рішення щодо:

 • можливості й доцільності проведення та організації експертиз;
 • координації заходів стосовно проведення експертиз;
 • визначення експертів для експертизи у відповідній сфері; 
 • затвердження результатів експертиз.

4.1.2. готувати висновки та пропозиції щодо:

 • формування основних напрямів розвитку і вдосконалення експертизи у визначених сферах;
 • результатів контролю організації і проведення експертизи в визначених сферах;
 • скасування експертних висновків;
 • проектів нормативних документів з питань організації та проведення експертизи.

4.2. Член Центру експертів має право: 

 • готувати та надавати пропозиції щодо власних матеріалів експертизи або роботи Центру експертів за своєю сферою діяльності;
 • порушувати питання щодо розгляду Центром експертів питань, які пов'язані з виконанням покладених на Центр експертів завдань та функцій;
 • викладати особисту думку щодо наданих на розгляд матеріалів експертизи або проектів нормативних документів з питань організації та проведення експертиз за визначеними сферами.

 

V. Організація роботи Центру експертів.

5.1. Формою роботи Центру експертів є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на ____________.

5.2. Засідання веде голова Центру експертів, а за його відсутності - заступник голови Центру експертів.

5.3. Рішення щодо проведення засідання Центру експертів приймає голова Центру експертів на підставі підготовлених матеріалів.

5.4. Підготовку матеріалів та технічне забезпечення проведення засідання Центру експертів здійснює ICC Ukraine. Про дату засідання та проект порядку денного членам Центру експертів повідомляється не пізніше, ніж за __ дні до засідання. Попереднє ознайомлення членів Центру експертів з матеріалами, підготовленими до її чергового засідання, здійснює секретаріат Центру експертів.

Засідання Центру експертів є правомочним, якщо на ньому присутні ____________ її членів. Делегування членами Центру експертів своїх повноважень не допускається.

5.6. Рішення Центру експертів приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Центру експертів. У разі рівного розподілу голосів членів Центру експертів голос її голови є вирішальним.

5.7. Голова Центру експертів може тимчасово делегувати повноваження головуючого на засіданнях Центру експертів своєму заступнику. Голова Центру експертів визначає порядок запрошення та ознайомлення запрошених фахівців за предметом експертизи.

5.8. Рішення (висновки, пропозиції) Центру експертів оформляються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами Центру експертів та затверджується головою Центру експертів.

5.9. У разі незгоди члена Центру експертів з прийнятим рішенням (висновком, пропозицією) він викладає власну думку у письмовому вигляді. Власна думка оформляється у вигляді додатка до протоколу засідання.

5.10. Рішення Центру експертиз про проведення експертиз, визначення експертів та необхідність розроблення порядку проведення доводяться до замовників та експертів.

5.11. На підставі рішень Центру експертів про затвердження результатів експертиз оформляються, реєструються та надаються замовникам експертні висновки.

5.12. Висновки та пропозиції Центру експертів щодо формування основних напрямів розвитку і вдосконалення експертизи в Центрі експертів, результатів контролю за її організацією і проведенням, а також про зупинення або скасування дії експертних висновків доповідаються керівництву ICC Ukraine.

«Узгоджено»

Голова ГО «Укрмедіа» _____________________ Чеславський О._ «___»__________2020

Голова ГО «ВОСБ» ________________________ Лощилін О.Ю. «___» ___________2020

Голова ГО «Українська демократія» ________________________ Скакун М._. «___» ___________2020